TERMES I CONDICIONS


Termes i Condicions

 

Els presents termes i condicions generals (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'accés i la utilització de l'servei d'intermediació (en endavant, el "Servei") prestat per la societat SACLIBA, S.L. (En endavant, "Balclis") per poder participar en un procediment de venda en pública subhasta (en endavant, la / es "Subhasta / s") d'objectes artístics, peces de col·lecció, antiguitats, joies i altres béns (en endavant, el "Lot / s").

El Servei d'intermediació entre el propietari del Lot (en endavant, el "cedent") i les persones interessades a adquirir-(en endavant, el / s "comprador / és") és ofert per Balclis als Usuaris tant de forma presencial en el seu pròpia sala de subhastes (en endavant, la "sala"), com a través de la pàgina web www.balclis.com operant a través d'Auction NETWORK SWEDEN AB (des d'ara Auctionet) a través de la seva plataforma www.auctionet.com ( en endavant, la "Plataforma") en la modalitat de venda en pública subhasta per internet.

D'ara endavant, els Usuaris que utilitzin el servei únicament estant de forma presencial a la Sala seran referits també com "Usuaris Presencials" i els Usuaris que ho facin mitjançant el seu registre a la Plataforma seran referits com "Usuaris Online".

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran de la mateixa manera als Usuaris Presencials i als Usuaris Online, excepte les especificacions que s'indiquen expressament per a cadascuna de les dues modalitats d'Usuaris en les clàusules 20 i 21, respectivament, d'aquestes condicions generals.

L'ús de el Servei implica l'acceptació íntegra de les presents Condicions Generals. En cas de no estar d'acord el comprador amb tot o part d'aquestes Condicions Generals, s'haurà d'abstenir d'utilitzar el Servei.

Per mitjà de l'acceptació de les Condicions Generals, el comprador manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Que és major d'edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.

 

 1. Titular del servei

El titular i propietari de el Servei és Balclis, amb domicili al carrer Rosselló 227, Baixos, 08008, Barcelona (Espanya), proveïda de NIF B-08.670.408 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ??Tom 35.285, Foli 125, Full B-58313.

Es posa a disposició dels Usuaris l'adreça de correu electrònic balclis@balclis.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre aquestes condicions generals i el funcionament de les Subhastes.

 

 1. Normes aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació al text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa espanyola en aquesta matèria aplicable; la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En tot cas, els Usuaris estaran subjectes així mateix a qualssevol altres normes que siguin aplicables, com ara, la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

 1. Registre i sol·licitud de baixa

Per poder participar i licitar en les diferents Subhastes és imprescindible registrar-se com comprador i acceptar les presents Condicions Generals i la política de privacitat que es faciliti a l'comprador. El registre no té cap cost per al comprador. Per a això, el comprador haurà de completar el formulari de registre (en endavant, el "Formulari") que Balclis posarà a la seva disposició, amb les seves dades personals que han de ser autèntics i correctes. Davant de qualsevol falsedat o manipulació, Balclis de donar de baixa a l'comprador registrat.

Com comprador registrat, pot modificar les seves dades i participar en les licitacions de la Subhasta en què estigui interessat. Així mateix, podrà disposar de tota la informació actualitzada referent als seus licitacions, compres i factures.

Web / Online:

El Formulari li demanarà les seves dades i haurà d'introduir un "nom de comprador" i una "clau" quan vulgui accedir a "El meu compte Balclis" de la Plataforma (en endavant, la "Zona de comprador") per garantir la seva identitat i poder participar en les Subhastes. El comprador s'obliga a licitar en el seu nom i a no cedir a terceres persones les seves claus d'accés a la Plataforma que són personals i intransferibles.

Un cop enviat el formulari amb la informació sol·licitada, Balclis validarà el seu registre i li enviarà un correu electrònic de confirmació que ja pot accedir i operar en la Plataforma com comprador registrat.

El comprador que desitgi donar-se de baixa com comprador, pot fer-ho en qualsevol moment contactant amb Balclis enviant un email a administracion@balclis.com i de conformitat amb el que disposa la política de privacitat de Balclis.

Presencial:

Si no està registrat a la plataforma web podrà fer-ho directament en qualsevol seu de Balclis.

El comprador que desitgi donar-se de baixa com comprador, pot fer-ho en qualsevol moment contactant amb Balclis enviant un email a administracion@balclis.com i de conformitat amb el que disposa la política de privacitat de Balclis.

 

 1. Protecció de dades

Al registrar-se com comprador, reconeix i accepta el tractament de les seves dades personals per part de Balclis, segons el que disposa la Política de privacitat que Balclis posa a la seva disposició en el procés de registre.

El client autoritza a Balclis la incorporació de les seves dades en un fitxer de clients amb la finalitat de gestionar i facilitar informació de les seves subhastes. El client podrà exercir el dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals dirigint l'oportuna sol·licitud enviant un email a administracion@balclis.com i de conformitat amb el que disposa la política de privacitat de Balclis.

 

 1. Descripció del Servei

Balclis actua únicament com a intermediari entre el cedent i el comprador en relació amb els Lots que siguin subhastats en les Subhastes.

Tots els Lots de cadascuna de les Subhastes aniran acompanyats d'una catalogació i descripció, així com d'imatges que permetin a l'comprador tenir una idea clara de l'estat i característiques del Lot.

S'informa el comprador que, atès que la majoria de Lots subhastats a la Plataforma estan ubicats físicament en qualsevol seu de Balclis (en endavant, les "Seus"), pot examinar presencialment per si mateix el Lot en què estigui interessat en les Instal·lacions. En tot cas, el temps habilitat per a la realització de la Subhasta de cada Lot no resultarà en cap cas alterat per aquest examen presencial del comprador.

Els Lots seran adjudicats a l'comprador que hagi licitat (en endavant, el / s "Pujador / és") i que resulti el millor postor a l'finalitzar la Subhasta, sempre que es compleixin els requisits indicats en aquestes Condicions Generals.

Balclis es reserva el dret de: i) sol·licitar referències addicionals a l'comprador per verificar algunes de les dades facilitades en el formulari; ii) sol·licitar garanties addicionals per poder licitar en la Subhasta i iii) acceptar o rebutjar les licitacions de qualsevol comprador a la Subhasta.

Si és la primera vegada que s'acredita / registra per participar a la subhasta (ja sigui presencial, mitjançant oferta escrita o telefònica o online), haurà de facilitar a Balclis seu DNI o CIF, o enviar prèviament una còpia de la mateixa a l'email Balclis @ Balclis .com.

Un cop finalitzada la Subhasta d'un Lot, el comprador que, si escau, l'hi hagi adjudicat rebrà immediatament un correu electrònic de Balclis informant de l'adjudicació de l'Lot i que haurà de liquidar en els següents set (7) dies naturals següents a la data d'adjudicació.

Preu Mínim de Venda: És el preu mínim a partir d'què un Lot pot ser adjudicat a la Subhasta.

Puja Mínima: És la quantitat a partir de la qual un Lot comença a ser subhastat en la Subhasta.

Estimació: És la forquilla de preus que els especialistes de Balclis suggereixen com a preu orientatiu del Lot.

Autopuja o oferta per escrit: Balclis pot licitar en nom de l'comprador fins a la xifra màxima que aquest li hagi autoritzat. Balclis defensarà la licitació sense superar la xifra autoritzada per aquest comprador.

Totes les licitacions d'Usuaris en la Subhasta admeses per Balclis són vinculants i no poden ser retirades.

Queda terminantment prohibit que qualsevol cedent faci per si mateix o mitjançant terceres persones, licitacions en els seus propis Lots amb l'ànim d'incrementar els valors d'adjudicació dels Lots i no amb la intenció de compra. En el cas que sigui detectada una acció d'aquest tipus, Balclis es reserva el dret de cancel·lar immediatament compte de comprador utilitzada amb aquesta finalitat, i de retirar aquest concret Lot de la Subhasta.

 

 1. Subhasta

Web / Online:

Quan un comprador registrat vulgui participar en la licitació d'una Subhasta, Balclis o, si s'escau AUCTIONET li s'assignaran de forma automàtica un codi numèric o Nombre de Paleta que l'identificarà com puixant dins de la Subhasta, mantenint així el seu anonimat. Les Subhastes Web / Online incorporen un compte enrere en forma de cronòmetre (en endavant, la "Compte Enrere"), que comptabilitzen el temps restant per participar en la licitació d'un Lot. Si durant l'últim minut de la Subhasta es realitza una licitació, el Compte Enrere s'estendrà tres minuts més per donar cabuda a altres possibles licitacions.

Els Usuaris Online disposaran també a la Plataforma d'una opció per a poder participar en les Subhastes que tinguin lloc de forma presencial a la Sala. Aquesta opció activa a la seva Zona de comprador a la Plataforma, els permetrà seguir a distància i, si escau, participar en temps real, en la Subhasta que se celebri a la Sala per mitjà d'una càmera de vídeo. L'única particularitat respecte a el procés ordinari de Subhastes a la Plataforma per a Usuaris Online és que aquestes específiques Subhastes que se celebren a la Sala no s'han de subjectar a un Compte Enrere, sinó que el temps de la Subhasta el determinarà el director de la Subhasta que es s'encarregui de la mateixa.

Tota licitació realitzada a la Plataforma per un comprador quedarà inclosa de forma automàtica, dins de la Zona de comprador on el comprador podrà fer un seguiment de l'historial dels Lots pels quals hagi licitat.

Presencial:

El comprador Presencial que vulgui participar en la licitació d'un Lot haurà de sol·licitar a Balclis, previ registre al taulell habilitat a la Seu, una paleta identificativa amb el seu corresponent número identificatiu (en endavant, el "Nombre de Paleta") que li habilitarà per accedir i licitar en la Subhasta presencial.

Així mateix, Balclis té habilitat dins de les Instal·lacions un tablet i unes cadires per permetre que els usuaris presencials que ho desitgin puguin acostar-se a seguir en temps real les diferents Subhastes que tinguin lloc directament a la Plataforma.

El director de la Subhasta estarà assistit per un Secretari de Mesa qui podrà licitar en representació de les ofertes rebudes per escrit, telefònicament o per qualsevol altre mitjà acceptat per la Sala. En les licitacions rebudes per escrit abans de la celebració de la subhasta, les ofertes es defensaran fins a l'import màxim marcat pel licitador, tot i que els lots s'adjudicaran a el preu més baix possible

 

 1. Licitacions

L'ordre de les Licitacions serà el següent:

ORDRE DE LICITACIONS

De 30 a 99 €………………………………………….5 €

De 100 € fins 199 €…………………………….10 €

De 200 € fins 499 €……………………………20 €

De 500 € fins 1.999 €………………………….50 €

De 2.000 € fins 2.999 €…………………….100 €

De 3.000 € fins 4.999 €…………………….200 €

De 5.000 € fins 9.999 €…………………….500 €

De 10.000 € fins 19.999 €……………….1.000 €

De 20.000 € fins 49.999 €………………2.500 €

Més de 50.000 €………………………………5.000 €

 

Balclis es reserva el dret a modificar en casos concrets aquest sistema de licitacions, informant el comprador abans de l'inici de la corresponent Subhasta.

 

 1. Condicions específiques en matèria d'identificació

Les dades identificatives dels lots -relatius a autor, origen, antiguitat, procedència i estat- s'inclouen després d'una acurada investigació, comprovació i assessorament, si bé sobre la seva exactitud final Balclis no accepta cap responsabilitat. La valoració està efectuada d'acord a el més lleial i bona entesa.

Els interessats hauran de formar-les seves pròpies opinions respecte a les peces durant els dies previs a la subhasta, utilitzant un dels mitjans que ofereix Balclis:

Fotografies de el lot a la pàgina web

Catàleg imprès (per a subhastes presencials)

Exposició prèvia a la subhasta presencial

 

Qualsevol manifestació o declaració que figuri en una Subhasta de la Plataforma, referida a l'autoria, atribució, data, edat i procedència, corresponen a l'expressió d'una opinió que es regeix pels termes interpretatius que a continuació detallem, utilitzant com a model a l'artista Francisco de Goya i Lucientes:

    a) Francisco de Goya i Lucientes (nom i cognoms) .- Vol dir que, al nostre parer, és una obra autèntica de l'esmentat artista.
    b) Goya i Lucientes (cognoms) .- Vol dir que, al nostre parer, és una obra de l'artista encara que existeixin opinions contradictòries a l'respecte.
    c) atribuït a Francisco de Goya i Lucientes.- Vol dir que, l'obra ha estat considerada com a probable de l'esmentat artista, però tenint en compte l'existència d'opinions contradictòries per part de coneguts experts o autoritats en la matèria.
    d) Taller de Francisco de Goya i Lucientes.- Vol dir que en la nostra opinió, és una obra realitzada per mà desconeguda al taller de l'artista esmentat, no necessàriament sota la seva direcció.
    e) Cercle de Francisco Goya i Lucientes.- Vol dir que, al nostre parer, l'obra està realitzada per un pintor desconegut o no identificat per nosaltres, però seguint aparentment l'escola de l'artista esmentat, encara que no sigui necessàriament el seu deixeble.
    f) Escola espanyola, segle XVII (escola amb data) .- Vol dir que, al nostre parer, es tracta d'una obra realitzada per un artista d'aquesta nacionalitat o treballant a Espanya i realitzada al segle XVII amb cànons de l'època.
    g) Escola espanyola (sense data) .- vol dir que en la nostra opinió, es tracta d'una obra, seguint l'estil d'un artista espanyol determinat o indeterminat, independentment de la nacionalitat de l'autor.
    h) El terme "Signat" vol dir que, al nostre parer, la signatura és l'autèntica de l'artista.
    i) El terme "amb signatura" vol dir que. en la nostra opinió, la firma està realitzada per una mà diferent de la de l'artista esmentat i sense el seu coneixement.
    j) El terme "Datat", vol dir que, al nostre parer, la data és de la mà de l'artista.
    k) El terme "amb data" vol dir que la data ha estat afegida per una mà diferent de la de l'artista.

En els Lots en què hi hagi un estudi certificat, o publicació realitzada per un expert independent aliè a Balclis, es considera que el comprador accepta com a vàlid el document i la seva autenticitat.

Els Lots seran subhastats en l'estat que es trobin, no acceptant Balclis cap reclamació sobre restauracions, trencaments i altres desperfectes, encara que no s'hagin fet constar en el catàleg. El comprador podrà examinar i estudiar les obres sempre que ho desitgi, ja sigui en l'exposició dels Lots prèvia a la Subhasta presencial o, si s'escau, el comprador sempre podrà veure el lot en la seva ubicació de magatzem, especificada a la la fitxa de el lot a la pàgina web de Balclis.

Tots els pesos i mesures de les gemmes són aproximats, a causa de la impossibilitat de prendre mesures exactes a causa de l'encast o disseny de la joia. El color i puresa dels diamants enfilats només s'indicarà de manera orientativa, ja que la seva plena determinació únicament pot efectuar-se una vegada desmuntats (Article 7è Apartat 1r de la nomenclatura CIBJO). Els rellotges de polsera i de butxaca inclosos en subhasta estan en funcionament excepte expressa indicació "precisa revisió". Igualment, les mesures dels mobles i objectes s'emeten amb la major precisió possible, però per les característiques formals de molts d'ells, han de ser aproximades.

El text vàlid del catàleg i fitxes dels lots (web), descripcions i informes d'estat de l'Lot és l'escrit en espanyol, no acceptant Balclis cap reclamació respecte a possibles errors en les traduccions a altres idiomes.

Totes les peces incloses en les subhastes de Balclis que contenen ivori o coral s'acompanyen d'un Certificat de Garantia expedit per la Federació Espanyola d'Antiquaris, acreditant que han estat realitzades abans de 1947.

 

 1. Incidències en la subhasta

Si es produís qualsevol incidència de connectivitat relacionada amb el Servei, aquesta serà notificada al més aviat possible als Usuaris.

Balclis, en aquests casos, es reserva el dret a ampliar el termini de la Subhasta afectada per aquesta incidència, per tal de garantir l'accés a la mateixa de tots els Usuaris afectats o, si ho creu convenient, pot procedir a la cancel·lació de la Subhasta afectada.

En qualsevol cas, Balclis no serà responsable de les incidències, errors o danys causats en les Subhastes de la Plataforma que puguin sorgir d'aquestes incidències tècniques o per causes de força major.

En cas de desacord, en subhasta presencial, entre dues o més licitadors sobre la quantitat que ha constituït la licitació més alta en una concreta Subhasta, el director de la Subhasta tindrà la facultat d'adjudicar el Lot a qui, al seu exclusiu judici, estimi pertinent o de decidir una nova Subhasta de dit Lot en la mateixa sessió o bé en la immediatament següent. Entre les licitacions realitzades per escrit, en cas d'igualtat, prevaldrà la rebuda en primer lloc, per ordre de data i hora.

A la subhasta presencial, les licitacions rebudes per telèfon per Usuaris tindran la mateixa consideració que les licitacions realitzades a la Sala. Balclis pot realitzar licitacions en nom de persones absents a la Sala i acceptar licitacions telefòniques, però no pot responsabilitzar-se de qualsevol error o omissió que pogués produir-se en el transcurs de les mateixes. En cas de realitzar una licitació telefònica, el Pujador assumeix oferir la quantitat de la Puja Mínima per a aquest Lot.

 

 1. Comisió

Un cop tingui lloc la rematada o adjudicació de l'Lot a la Subhasta, Balclis enviarà a l'comprador que l'hi hagi adjudicat la corresponent factura proforma. Sobre el preu de rematada de l'Lot adjudicat, Balclis té dret a cobrar un 22,5% de comissió (la "Comissió") així com unes despeses de rematada de 8 € per lot.

 1. Factura i forma de pagament

Balclis enviarà un correu electrònic informatiu d'adjudicació a l'comprador que hagi resultat el millor postor immediatament després de finalitzar la Subhasta.

El comprador haurà d'abonar l'import a Balclis en el termini màxim de set (7) dies naturals següents a la data d'adjudicació. Balclis tindrà dret a retenir el Lot fins que no sigui abonat l'import pel comprador.

Si el pagament de l'import d'aquest Lot no s'efectua dins el termini indicat (7 dies), Balclis es reserva la potestat de resoldre la compravenda per incompliment de les presents Condicions Generals, perdent per tant el comprador tot dret sobre aquest concret Lot.

Formes d'abonar l'import del Lot adquirit:

    a) Mitjançant targeta de crèdit / dèbit a través de l'TPV (terminal punt de venda) virtual habilitat a la Plataforma per als Usuaris Online.
    b) També té l'opció de pagar en efectiu en qualsevol de les Instal·lacions d'Balclis. El pagament en efectiu no podrà superar l'import de 2.500 Euros en compliment del que disposa la Llei 7/2012, de 29 d'octubre.
    c)  Mediante transferencia a nuestra cuenta bancaria en Banco Sabadell:

Titular: SACLIBA, S.L.

Compte: 0081 0200 2700 0338 4044

IBAN: ES79 0081 0200 2700 0338 4044

BIC/SWIFT: BSAB ESBB

 

 

 1. Termini per recollir el Lot adjudicat

El comprador disposa d'un termini màxim de quinze (15) dies naturals des de la data final de subhasta (en endavant, el "Termini Màxim de Recollida") per a la seva recollida en la Seu on estigui ubicat el lot o el lloc que li indiqui Balclis.

Transcorregut el Termini Màxim de Recollida, Balclis aplicarà una penalització de 5 Euros per Lot i dia de retard. Si el retard en la recollida de l'Lot superés els trenta (30) dies naturals, Balclis es reserva addicionalment, la potestat d'instar qualssevol accions legals o judicials que li puguin correspondre.

 

 1. Opcions d'enviament, recollida i segur de transport

Un cop realitzat el pagament de el lot, pot triar entre les següents opcions d'enviament:

Enviament a domicili: Auctionet gestionarà el transport de el lot, assessorant sobre el millor mètode d'enviament (postal o missatger o transport) amb l'empresa més adequada per a això. Les despeses d'enviament sempre seran a càrrec de l'comprador.

Recollir el lot personalment en una de les instal·lacions de Balclis on estigui ubicat el lot. Podrà veure la ubicació de l'lot en la fitxa de producte o preguntant al nostre personal en sala.

Enviar a un tercer degudament acreditat mitjançant autorització signada i document d'identitat a recollir el seu / s lot / s en una de les instal·lacions de Balclis on estigui / n ubicat / s. Podrà veure la ubicació a la fitxa de producte o preguntant al nostre personal en sala.

Si opta per recollir-vostè mateix, és important que ho organitzi al més aviat possible ja que, transcorreguts 15 dies naturals a partir de l'endemà de la subhasta, Balclis cobra una taxa d'emmagatzematge de 5 € per dia i lot.

Un cop el Lot abandoni les Instal·lacions, Balclis no es fa responsable de l'estat dels mateixos i, per tant, el comprador serà l'únic responsable de qualsevol dany que pogués sofrir l'Lot durant aquesta fase de transport però, si ho desitja, podrà contractar a través d'Balclis una assegurança per cobrir els possibles danys que pogués patir l'Lot durant el transport, assumint el comprador el cost d'aquesta cobertura.

 1. Tributació i exportació de béns culturals

Tributació:

Totes les xifres i licitacions que apareguin en les Subhastes dels Lots s'entendran expressades en euros sense incloure els impostos que siguin aplicables.

S'informa als Usuaris que les compres dels Lots en la Plataforma estan subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), sent el subjecte passiu de l'impost el comprador adquirent de l'Lot.

Exportació de béns culturals:

Segons el que disposa la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, alguns dels Lots inclosos en les subhastes necessiten, per abandonar el territori espanyol, de l'autorització expressa i prèvia de l'Administració de l'Estat i, per tant, haurà d'estar-el compliment dels requisits indicats en aquesta norma. Per a les exportacions fora de la Unió Europea es meriten el pagament de taxes en concepte de duanes, que aniran a càrrec de l'comprador.

El comprador que ho desitgi pot sol·licitar a Balclis la gestió dels tràmits d'aquestes autoritzacions o permisos necessaris. Els costos de gestió i les taxes que hagin d'abonar seran a càrrec de l'comprador. Si el comprador vol fer ell mateix la gestió de la llicència, haurà de comunicar-ho a Balclis i formalitzar aquesta decisió amb la signatura d'un document que se li lliurarà a les nostres instal·lacions o per correu electrònic.

Els tràmits de la llicència d'exportació s'inicien un cop la factura de compra ha estat pagada. No es podrà lliurar cap lot a l'comprador fins que la llicència hagi estat concedida pel Ministeri. En cas que el comprador hagi gestionat ell mateix la llicència, haurà de presentar el document per poder retirar el lot.

Per a més informació sobre l'exportació de béns culturals, consultar les condicions del web de el Ministeri de Cultura:

http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/exportacionimportacion/exportacion/introduccion.html

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts que formen part de la Plataforma (informació, imatges, dissenys, logotips, programari / codi font, marques, etc.) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de Balclis, AUCTIONET i / o, si s'escau, de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament el seu ús per Balclis.

L'adquisició d'un Lot no confereix a l'comprador cap dret sobre els mateixos.

Qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació a el públic, o qualsevol altra explotació de tot o part de l'servei o de la Plataforma, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de Balclis o dels tercers titulars . Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

 

 1. Cancel·lació d'una compra

Únicament en els casos de tenir justificada i raonada informació de la no autenticitat de el bé o objecte, el comprador que s'hagi adjudicat un Lot podrà cancel·lar i resoldre la compra d'el Lot en el termini màxim de quinze (15) dies naturals des del moment de la data de la seva adjudicació a la Subhasta.

En el cas que Balclis ja hagués lliurat dit Lot a l'comprador, serà imprescindible retornar-lo en les mateixes condicions i estat en què se li va entregar. Balclis es reserva el dret a cancel·lar el compte de l'comprador en el cas que aquest intenti anul·lar la compra d'un Lot adjudicat per un altre motiu que no sigui el exposat anteriorment.

En cas que la compra d'el Lot es cancel·li segons el que indica en aquest apartat, Balclis tornarà a l'comprador l'import abonat de l'Lot incloent la Comissió i els impostos pagats pel comprador, però no les despeses associades a el servei d'embalatge, transport o assegurança de l'Lot que, si s'escau, hagi contractat el comprador.

 

 1. Responsabilitat

Balclis actua únicament com a intermediari entre el cedent i el comprador i, per tant, no assumeix cap responsabilitat de qualsevol informació o declaració sobre els Lots relacionada, a títol d'exemple, amb l'autor, autenticitat, origen, antiguitat, mesures i estat actual de l' lot, sent el comprador el que haurà de formar la seva pròpia convicció o opinió respecte als Lots abans de el tancament de la Subhasta.

Balclis només serà responsable dels danys, desperfectes o pèrdues que l'Lot hagués patit sempre que aquest es trobi en les Instal·lacions després d'haver estat adjudicat a l'comprador i aquest hagi abonat la factura corresponent. En aquest sentit, un cop el Lot abandoni les Instal·lacions, Balclis no es fa responsable de l'estat dels mateixos i, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels possibles danys o pèrdues de l'Lot durant la fase de transport a la destinació indicat pel comprador , en el cas que aquest decideixi contractar aquest servei de transport.

En cap cas es podran reclamar indemnitzacions o compensacions sobre peces que havent estat subhastades o adjudicades, hagin estat extraviades, sostretes de oa la Subhasta, retirades de Subhasta o cancel·lades, limitant-se expressament la quantitat a retornar a l'import d'adjudicació de la peça a l'comprador.

El comprador es compromet a utilitzar el servei amb el fi per al qual va ser creat ia actuar d'acord amb la legalitat vigent i els termes de les presents Condicions Generals, sent informat el comprador d'en cas d'incompliment de les mateixes, Balclis podrà suspendre o eliminar el compte de l'Comprador sense que hi hagi avís previ o dret a qualsevol tipus d'indemnització.

 

 1. Enllaços

El Servei pot incloure enllaços a altres pàgines i portals d'Internet.

Balclis no coneix els continguts i serveis de les pàgines de tercers i, per tant, no accepta cap responsabilitat per, la qualitat, el contingut, la naturalesa o fiabilitat dels llocs i continguts accessibles per mitjà dels enllaços de la Plataforma o els llocs amb enllaços a la Plataforma.

 

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. Modificació de les Condicions Generals

Balclis es reserva la possibilitat de modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el contingut de les presents Condicions Generals, així com el Servei i qualsevol aspecte de el disseny, presentació i / o configuració de la Plataforma. Aquestes modificacions són aplicables per als Usuaris Online des del moment de la publicació en la Plataforma i per als Usuaris presencials des que es posi a la seva disposició el nou text de les condicions generals.

 

 1. Llei aplicable i fur

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.

Sense perjudici dels drets que puguin assistir a l'comprador en la seva condició de consumidor o comprador, tota controvèrsia derivada de qüestions referents a l'servei i / o a la Plataforma serà sotmesa a la competència i jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.